นาย  นิพันธิ์   ทองทั้งสาย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์ วาดรูป