นางสาว  นันธิดา   สมพล 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดด้านการพิมพ์ดีด/พิมพ์เอกสาร/ึความสนใจพิเศษ ก้านเทคโนโลยีและคอมพิวเ