นางสาว  ธันวาพร   ชาวบ้านไร่ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความถนัดพิเศษด้านกีฬาแบดมินตัน และการเต้นแอโรบิก