นาย  ธนสาร   สินชัยดี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฮาร์ดแวร์ เซ็ตไอพี ซอฟแวร์