นางสาว  ทัศนีย์ ปะโมนะกัง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ใช้คอมพิวเตอร์(โปรแกรม microsoft office )