นางสาว  ดุษฎีมาลา   ศรีวิจารณ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดภาษาไทย 25 คำ/นาที ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที