นางสาว  ณัฐดา   แช่มพวงงาม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาบาสเกตบอล