นางสาว  ณัฐญาภรณ์   ธานี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาฟันดาบสากล ประกวดมารยาทไทย