นางสาว  ฐิติมา   งามมาก 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ศึกษาความสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์