นางสาว  ชุลีพร   หัสโรห์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ การออกแบบงาน/โปรแกรมต่าง ๆ การอนุรักษ์ และการทำงานเกี่ยวกับการการพัฒนา