นาย  ชาญยุทธ   มืดคุ้ม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจ ด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี