นาย  ชลกร   ตรีกุลพรชัย 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ อ่านหนังสือ เล่นกีฬา