นางสาว  จุฑามาศ   กสิวัตร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี