นางสาว  จิฬาภรณ์   ศรีสุพรรณ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความสนใจในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อใช้ในการทำงานด้านโร