นางสาว  จิราพร   โพธิ์ชนิด 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ มีความถนัดและความสนใจภาษาอังกฤษ สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ สาม