นาย  จิรันธนิน   ถาดทอง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สนใจด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทันสมัย ถนัดด้านการเดินเลือกซื้อ อะไหล่คอมพิวเ