นางสาว  จินตนา   ชูแก้ว 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ สามารถใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี