นางสาว  จิตจุฑา   พึ่งพรสวรรค์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทางด้านภาษาอังกฤษ