นางสาว  จารุวรรณ   โชคพัฒนาเกษมสุข 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์