นาย  จักรวรรดิ์   เศรษฐบุตร 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์