นางสาว  จตุพร   ปานมา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ นาฏศิลป์ / คอมพิวเตอร์