นางสาว  จตุพร   ทองนุ่น 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีด/ไทย/อังกฤษ คอมพิวเตอร์