นางสาว  ขวัญใจ   สุทธิพันธ์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การบัญชี-การบัญชีการเงิน

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ชอบดูหนัง ฟังเพลง ทำกับข้าว/