นางสาว  ขวัญฤดี   พยัคมะเริง 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ พิมพ์ดีดไทย/ อังกฤษ/ โปรมแกรม Word/ Excel