นางสาว  กัญญารัตน์   ด้วงสงค์ 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์