นางสาว  กฤษณานันท์   มั่งไม้วัฒนา 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การตลาด

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้องเพลง อ่านหนังสือ