นาย  กฤษฎา   บุญศรี 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดด้านกีฬา ฟุตบอล ตะกร้อ/สนใจด้านคอมพิวเตอร์