นางสาว  กรรณิการ์   บุญหนัก 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์-พัฒนาซอฟท์แวร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ เขียนเว็บฯด้วยโปรแกรม Macromedia Flash/ ร้องเพลงสตริง ลูกทุ่ง สากล/ พ