นางสาว  กมลชนก   เกษหอม 

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา การจัดการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ร้อยมาลัย จัดช่อดอกไม้ วาดภาพ