นาย อดุลย์ ม่วงคำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านไฟฟ้า/เล่นกีฬาเทเบิ้ลเทนนิส