นางสาว สุภาวดี บุญศรี

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมโยธา

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ถนัดเกี่ยวกับงานก่อสร้างต่างๆสนใจเรื่องการเขียนแบบเป็นพิเศษ