นาย สมภพ ครึกครื้นจิตร

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ งานซ่อมบำรุง – คอมพิวเตอร์