นาย ประภาส สระทองยุ้ง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ กีฬาวอลเลย์ บาสเกตบอล ฟุตบอล