นาย นัฐวุฒิ งามขำ

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ฟุตบอล ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างบางส่วน