นาย นรากร รัตนชูกรณ์

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ทำหุ่นยนต์ไปแข่ง ABU /คอมพิวเตอร์