นาย ชวลิต เซ่งสัง

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาหมากล้อม เล่นหนังตลุงได้ โปรแกรมมัลติมีเดย