นาย จรัญ อินเกิด

ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 1-2551

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปริญญาตรี

ความสามารถพิเศษ ด้านงานช่างไฟฟ้า-เครื่องเย็น เล่นกีฬา