นาย อัครพล ไวเชียงค้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา คหก […]