นาย ไพรณ แพพะยอม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและ […]