นางสาว พนิดา ไตรตรงสัตย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ […]