นางสาว กมลชนก ไชยพัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ สาขา ระบบสารสนเท […]