นางสาว จารุวรรณ ใจประโชติ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา […]