นาย พิพิธ โหตรภวานนท์ คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว […]