นาย อรรณพ โชติบูรณ์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น […]