นาย กิตติศักดิ์ โคตรพรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ค […]