นางสาว อัมพิกา แสวงหา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุต […]