นางสาว ตวงพร แสนบ่อ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขา เทคโน […]