นาง อัมพวรรณ แสดรัมย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา การ […]