นางสาว บัณฑิตา แย้มวจี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อา […]