นางสาว สาวิกา แต้มไว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส […]